ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № ________________

___________ сесією Донецької

селищної ради ________скликання

від «_____»____________ 2016 року

Секретарем Донецької селищної

ради

________________А.М.Романовською

ПОГОДЖЕНО

Начальником відділу освіти

Балаклійської районної

державної адміністрації

__________С.А.Швід

від «_____»___________20__р.

С Т А Т У Т

ДОНЕЦЬКОГО

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

( ясла – садок ) № 2

Донецької селищної ради

Балаклійського району

Харківської області

( нова редакція )

Балаклія

2016 рік

1.Загальні положення.

1.1. Донецький дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) №2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області (далі – дошкільний заклад ) загального типу створено на підставі рішення 16 сесії 23 скликання Червонодонецької селищної ради від 13 липня 2001 року.

1.1.1.Повне найменування : Донецький дошкільний навчальний заклад (ясла –

садок) №2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської

області.

Скорочене найменування: Донецький ДНЗ ( ясла – садок ) № 2

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу :

64250 Харківська область ,

Балаклійський район ,

смт Донець ,

вул. Спортивна 5 «А».

1.3. Засновником дошкільного закладу є Донецька селищна рада

Балаклійського району Харківської області. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу , його матеріально – технічне забезпечення , надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами , організовує будівництво і ремонт приміщень , їх господарське обслуговування , харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту»,

Положенням про дошкільний навчальний заклад України ( далі –

Положенням ) , затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 року , за № 305 , іншими нормативно – правовими

актами , власним статутом .

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою , має печатку і штамп встановленого зразка , реєстраційний рахунок в органах Державного

Казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права

громадян на здобуття дошкільної освіти , задоволення потреб

громадян у нагляді , догляді та оздоровленні дітей , створення умов

для їх фізичного , розумового і духовного розвитку .

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних

завдань дошкільної освіти :

· збереження та зміцнення фізичного , психічного і духовного

здоров’я дитини ;

· формування особистості дитини , розвиток її творчих здібностей,

набуття нею соціального досвіду ;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти , який

передбачає формування основ соціальної адаптації та життєвої

компетентності дитини , виховання елементів природо доцільного

світогляду , розвиток позитивного емоційно – ціннісного ставлен-

ня до довкілля ;

· утвердження емоційно – ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини , розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей ;

· виховання у дітей любові до України , шановливого ставлення

до родини , повага до народних традицій і звичаїв , державної та рідної мови , національних цінностей інших націй і народів , свідомого ставлення до себе , оточення та довкілля.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції , передбаченої чинним законодавством

Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою , суспільством і державою за :

· реалізацію головних завдань , визначених законом України «Про освіту» та законом України «Про дошкільну освіту»;

· забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту , рівня і обсягу;

· дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.10. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними і фізичними

особами визначаються угодами , що укладені між ними.

2. Комплектація дошкільного закладу .

2.1. Дошкільний заклад розрахован на 184 місця.

2.2. Групи дошкільного закладу комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми в дошкільному закладі становить :

· в групах ясельного віку – до 15 дітей ;

· в групах дошкільного віку – до 20 дітей.

2.6. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити :

· медичну довідку про стан здоров’я дитини Ф – 26 ;

· свідоцтво про народження дитини ;

· заяву від батьків , або осіб які їх замінюють.

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби , карантину , санаторного лікування , на час відпустки батьків , або осіб які їх замінюють , а також у літній період ( 75 днів ).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися :

· за бажанням батьків , або осіб які їх замінюють ;

· на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини , що виключає можливість її подальшого перебування в дошкіль-

ному закладі ;

· у разі несплати , без поважних причин , батьками , або особами які їх замінюють , плати за харчування дитини протягом 2 – х місяців.

2.9. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з дошкільного

закладу – 1 тиждень.

3. Режим роботи дошкільного закладу .

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем , протягом 10,5 годин. Вихідні дні святкові та субота і неділя.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу :

· 10,5 годинний режим роботи : початок о 7.00 , кінець о 17.30.

4. Організація навчально – виховного процеса

в дошкільному закладі.

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і

закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період ) у дошкільному закладі проводиться оздоров-

лення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного

плану який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою

закладу , затверджується керівником дошкільного закладу і погоджу-

ється з відділом освіти Балаклійської райдержадміністрації.

4.4 План роботи закладу на оздоровчий період схвалюється педагогічною

радою закладу та затверджується керівником закладу.

4.5. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання та вихо-

вання дітей.

4.6. Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється

відповідно до програми навчання і виховання дітей дошкільного віку та вимог Базового компонента ( державного стандарта ) згідно із законом України «Про дошкільну освіту» ( ст.22,23).

4.7. Дошкільний заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від09.11.2015 №1/11–16163), науковий керівник проекту В.О. Огнев’юк.

5. Організація харчування дітей

в дошкільному закладі.

5.1.Дошкільний заклад забезпечується продуктами харчування відповідно

реєстру продуктів харчування які необхідні дітям дошкільного віку.

Продукти харчування відповідають санітарно – гігієнічним нормам ,

мають сертифікати якості.

5.2.У дошкільному закладі встановлено 3 – х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування , вітамінізацією страв

закладкою продуктів харчування , кулінарною обробкою , виходом страв , смаковими якостями їжі , санітарним станом харчоблоку , пра-

вильністю зберігання , дотримання термінів реалізації продуктів пок-

ладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей

у дошкільному закладі.

6.1. Медичне обслуговування дітей здійснюється Червоно донецькою

лікарнею на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи , в

тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів , контроль за станом здоров’я , фізичним розвитком дитини , організацією фізичного виховання , загартуванням , дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил , режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

7. Учасники навчально – виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально – виховного процесу у дошкільному закладі є :

· діти дошкільного віку ;

· керівник дошкільного закладу ;

· вихователь – методист ;

· педагогічні працівники ;

· медичні працівники ;

· помічники вихователів ;

· батьки , або особи які їх замінюють ;

· фізичні особи , які надають освітні послуги у сфері дошкільної

освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу:

· преміювання ;

· грамоти відділу освіти , Головного управління освіти і науки ,

Міністерства освіти і науки України ;

· значок «Відмінники освіти і науки України»;

· державні нагороди.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти :

· безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання , розвитку , виховання та навчання;

· захист від будь – якої інформації , пропаганди та агітації , що

завдає шкоди її здоров’ю , моральному та духовному розвитку ;

· захист від будь – яких форм експлуатації та дій , які шкодять здоров’ю дитини , а також фізичного та психічного насильства;

· приниження її гідності ;

· здоровий спосіб життя .

7.4. Права батьків , або осіб які їх замінюють :

· обирати і бути обраними до органів громадського самовряду-

вання закладу ;

· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей ;

· брати участь в покращанні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу ;

· захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді .

Батьки , або особи які їх замінюють , забов’язані :

· своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку ;

· своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість від-

сутності або хвороби дитини ;

· слідкувати за станом здоров’я дитини ;

· інші права , що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа , яка має відповідну педагогічну освіту , забезпечує результативність та якість роботи , а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки .

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,Законами України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту» , іншими нормативно – правовими актами , прийнятими відповідно до них , правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право :

· на вільний вибір педагогічно доцільних форм , методів і засобів роботи з дітьми ;

· брати участь у роботі органів самоврядування закладу ;

· на підвищення кваліфікації , участь у методичних об’єднаннях , нарадах тощо ;

· проводити в установленому порядку науково – дослідну , експериментальну , пошукову роботу ;

· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу ;

· на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства ;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян , діяльність яких не заборонена законодавством;

· на захист професійної честі та власної гідності ;

· інші права , що не суперечать законодавству України .

7.8. Педагогічні працівники забов’язані :

· виконувати статут , правила внутрішнього розпорядку , умови контракту чи трудового договору ;

· дотримуватися педагогічної етики , норм загальнолюдської моралі , поважати гідність дитини та її батьків ;

· забезпечувати емоційний комфорт , захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій , які шкодять її здоров’ю , а також від фізичного психологічного насильства ;

· брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах , пов’язаних з підвищенням професійного рівня , педагогічної майстерності , загальнополітичної культури;

· виконувати накази та розпорядження керівництва ;

· інші обов’язки , що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником закладу.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя , фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст..26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди : 2 рази на рік.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації , яка здійснюється , як правило , один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники , які систематично порушують статут , правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу , не виконують посадових обов’язків , умови колективного договору або за результатами атестації , не відповідають займаній посаді , звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом .

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником , а

саме Донецькою селищною радою та відділом освіти Балаклійської райдержадміністрації.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює

завідувач , який призначається і звільняється з посади відділом освіти

за згодою із засновником та відповідно чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу :

· відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти , визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

· здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу ;

· діє від імені закладу , представляє його в усіх державних та інших органах , установах і організаціях , укладає угоди з юридичними та фізичними особами ;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу ;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу ;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження , контролює їх виконання ;

· підписує штатний розпис який погоджується засновником та затверджується відділом освіти ;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей ;

· затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку , посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

· забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних , протипожежних норм і правил , техніки безпеки , вимог безпеки життєдіяльності дітей і працівників ;

· контролює відповідність застосованих форм , методів і засобів розвитку , виховання і навчання дітей їх віковим , психофізіологічним особливостям , здібностям і потребам ;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи , заохочує творчі пошуки , дослідно – експериментальну роботу педагогів ;

· організовує різні форми співпраці з батьками або особами , які їх замінюють ;

· щороку звітує про навчально – виховну , методичну , економічну і фінансово – господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків , або осіб які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі –

педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять :

· керівник дошкільного закладу ;

· вихователь – методист ;

· педагогічні працівники ;

· медичні працівники.

Головою педагогічної ради є керівник дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу :

· розглядає питання навчально – виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення ;

· організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників , розвитку їх творчої ініціативи , впровадження досягнень науки , передового педагогічного досвіду ;

· приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб

дошкільного закладу . Кількість засідань педагогічної ради становить

4 рази на рік.

8.3. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків , або осіб які їх замінюють , які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори :

· приймають статут , зміни і доповнення ;

· обирають раду дошкільного закладу , її членів і голову , встановлюють терміни її повноважень ;

· заслуховують звіт керівника закладу , голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу , дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування ;

· розглядають питання навчально – виховної , методичної та фінансово – господарської діяльності дошкільного закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.4. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

9. Майно дошкільного закладу.

9.1. Відповідно до рішення 16 сесії 23 скликання Червоно донецької

селищної ради від 13 липня 2001 року дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку , будівлі , споруди комунікації , інвентар , обладнання , спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Рішенням 6 сесії 24 скликання Червоно донецької селищної ради

від 08 січня 2003 року дошкільному закладу надана у постійне користування земельна ділянка загальною площею 13431,570 кв.м.

по в.Спортивній 5 «А» смт Донець Балаклійського району Харківської області.

10. Фінансово – господарська діяльність

дошкільного закладу.

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти :

· бюджетні ;

· батьків , або осіб які їх замінюють ;

· благодійні ( добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб ).

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право :

· придбавати , орендувати необхідне йому обладнання та інше майно ;

· отримувати допомогу від підприємств , установ , організацій або фізичних осіб ;

· статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством , нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади , яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється

самостійно.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є

державна атестація , що проводиться один раз на десять років у порядку , встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог

щодо змісту , рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Балаклійської райдержадміністрації.

11.3. Зміст , форми та періодичність контролю , не пов’язаного з навчально

виховним процесом здійснює засновник , а саме Донецька селищна рада.

Завідувач

Донецького

ДНЗ ( ясла – садок ) №2 О.В.Шадчинева

Кiлькiсть переглядiв: 13